Katedra Zarządzania Marketingowego i TurystykiUniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki została powołana od 1 listopada 2016 roku Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Powstała z połączenia Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego oraz Katedry Turystyki.Pełniącą obowiązki kierownika Katedry jest prof. UE dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat.

Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego powstała w 1992 r. po likwidacji Instytutu Rynku i Konsumpcji. Jednak jej tradycja sięga blisko 35. lat. Wywodzi się ona bowiem z wcześniej funkcjonujących w Uczelni: Zakładu Polityki Rynkowej i Marketingu w Instytucie Rynku i Konsumpcji (1987-1992), Zakładu Obrotu Towarowego w Instytucie Obrotu Towarowego i Usług (1975-1987), Zakładu Ekonomiki Handlu Wewnętrznego w Instytucie Handlu i Żywienia (1968-1975) na byłym Wydziale Handlu, Transportu i Usług (obecnie Wydział Ekonomii) Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego (od roku 1975), poprzednio Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Od początku istnienia Katedry do października 2016 roku funkcję jej kierownika pełnił prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński.

W 2009 roku w ramach Katedry wyodrębniono dwa zakłady, tj. Zakład Turystyki oraz Zakład Marketingu Międzynarodowego. W roku akademickim 2010/2011 Zakład Turystyki przekształcił się w Samodzielny Zakład Turystyki (jego powstanie było związane z uruchomieniem w 2010 roku na Wydziale Zarządzania unikatowego kierunku studiów Gospodarka turystyczna), a następnie w 2014 roku w Katedrę Turystyki (kierowała nią prof. UE dr hab. Teresa Żabińska). Z kolei Zakład Marketingu Międzynarodowego przekształcił się w Katedrę Zarządzania Międzynarodowego (jej kierownikiem jest prof. UE dr hab. Maja Szymura-Tyc).

Katedra partycypuje, łącznie z innymi katedrami marketingowymi, w kształtowaniu - w ramach procesu dydaktycznego - odpowiedniej sylwetki absolwenta specjalności (kierunków), a więc przyszłych pracowników-specjalistów (analityków) marketingowych, projektantów strategii marketingowych przedsiębiorstw i różnych instytucji, a także kadry kierowniczej średniego i wyższego poziomu zarządzania przedsiębiorstwami. Sylwetkę tę określają: ugruntowana, najnowsza wiedza z zakresu marketingu i zarządzania marketingowego lub funkcjonowania gospodarki turystycznej, wykształcone umiejętności analityczne i projektanckie, a także umiejętności i efektywne techniki podejmowania i kontroli strategicznych i operacyjnych decyzji marketingowych.

dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE Katowice

Jedna z najambitniejszych współczesnych postaci nauki w Polsce. Kierownik Katedry Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowczyni w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autorka ponad 150 prac naukowych z zakresu zarządzania i marketingu i ekspertyz dla biznesu. Profesor wizytujący w Zagreb University. Współorganizatorka i członek komitetów naukowych konferencji i seminariów naukowych dla studentów oraz praktyków. Recenzent w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych.

O UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KATOWICACH

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych blisko 10 000 studentów.

Dowiedz się więcej o Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki

Wejdź na stronę